خرید ارزیابی پیشینه و ارکان کلاهبرداری و تشریح صورتهای مختلف آن

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان ارزیابی پیشینه و ارکان کلاهبرداری و تشریح صورتهای مختلف آن وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:جرم کلاهبرداری,دانلود پایان نامه کلاهبرداری,تاریخچه و ماهیت کلاهبرداری و بررسی عاملهای آن,صورتهای مختلف کلاهبردری,ارزیابی پیشینه و ارکان کلاهبرداری و تشریح صورتهای مختلف آن,تاریخچه و ماهیت کلاهبرداری,بررسی عاملهای کلاهبرداری

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

مقدمه:

كلاهبرداری ـ استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد كردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را كلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی كلاهبردار و اشتباه مجنی علیه كه موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.

اما تعریفی كه بر اساس ماده(1) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم كلاهبرداری را در ایران تشكیل می دهد ، اشعا می دارد:

«هركس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركت ها یا تجارتخانه ها یا كارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود.

کلمات کلیدی:

کلاهبرداری

ارکان کلاهبرداری

صورتهای مختلف کلاهبرداری

سابقه تاریخی كلاهبرداری

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیك و مستقیم وجود دارد ، به نحوی كه تغییرات پیوسته عوامل مذكور در تغییر چهره جرایم كاملاً مشهود است و در كیفیت و كمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی كه مالكیت خصوصی به عنوان یك نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند.

فهرست مطالب

مقدمه: 1

(فصل اول)كلاهبرداری 3

كلاهبرداری 4

سابقه تاریخی 4

تعریف جرم كلاهبرداری 6

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری: 8

1ـ ركن قانونی 8

2ـ ركن مادی 8

الف) رفتار مرتكب 8

ب) وسیله 10

ج) موضوع جرم 22

د) حصول نتیجة مجرمانه 23

هـ) رابطه علیت 28

و) شروع به كلاهبرداری 29

3ـ. ركن معنوی 33

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری 38

الف)شركت در كلاهبرداری 39

ب) معاونت در كلاهبرداری 42

(فصل سوم)تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری 45

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری 46

(فصل چهارم)صور خاص جرم كلاهبرداری 49

صور خاص جرم كلاهبرداری 50

1 ـ ورشكستگی به تقصیر یا تقلب 51

2 ـ تعدی نسبت به دولت 52

3 ـ دسیسه و تقلب در كسب و تجارت 54

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر 55

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی 56

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود 61

7 ـ تبانی در معاملات دولتی 63

8 ـ كلاهبرداری در امور ثبتی 64

9 ـ كلاهبرداری در شركت ها 69

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت 73

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه 74

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت 74

جرائم جنبی كلاهبرداری 78

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران 79

الف): انتقال مال غیر 80

ب) معامله معارض: 87

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم كه: 93

مجازات جرم كلاهبرداری 98

1 ـ مجازات اصلی 99

2 ـ مجازات تبعی و تكمیلی 100

3 ـ مجازات شروع به كلاهبرداری 102

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات كلاهبرداران 102

نتیجه گیری از تحقیق: 104

راهكارهای پیشنهادی 107

منابع و مأخذ: 108

ادامه مطلب و دریافت فایل

تنوع فرهنگی و نظریه های مربوط به آن و بررسی مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و مشارکت اجتماعی:نظریه های تنوع فرهنگی,مشارکت اجتماعی,مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی,بررسی مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی,بررسی مهارت های مشارکت اجتماعی,پایان نامه مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی,پایان نامه سطح مشارکت اجتماعی

تبلیغات شهری – محیطی:دانلود مقاله تبلیغات محیطی,تبلیغات محیطی در ایران,دانلود مقاله تبلیغات شهری,نظام تبلیغات شهری,روشهای نوین تبلیغات محیطی,تفاوت تبلیغات محیطی در ایران با سایر کشورها,دانلود مقاله تبلیغات شهری – محیطی,تبلیغات محیطی از دیدگاه شهروندان,هدف و ضوابط تبلیغات محیطی

پروژه رشته معماری با عنوان بازار ایرانی:بازارهای ایرانی,معماری بازار ایرانی,طراحی معماری مراکز خرید,دانلود پروژه بازارایرانی,دانلود پروژه معماری بازار ایرانی,دانلود پروژه طراحی معماری مراکز خرید

جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ:جزوه حقوق بین الملل اقتصادی,دکتر افروغ

مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان:عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به غیر مسلمانان,ارجاع دعاوی به داوری غیر مسلمان از دیدگاه فقهی,دلایل عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به غیر مسلمانان,ارجاع دعاوی به داوری غیر مسلمان از دیدگاه فقهی,اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان

مقاله جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس:نقش مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران,مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,مقاله جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,رابطه مدیریت دانش و تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها,هدف از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان اموزش پرورش

بررسی سامانه کنترلی و نظارتی با تاکید بر سامانه SAS:دانلود پایان نامه سیستم SAS,پست فشار قوی,سامانه کنترلی و نظارتی,بررسی سامانه کنترلی و نظارتی با تاکید بر سامانه SAS,سیستم های كنترل گسترده پست های فشار قوی,سیستم مانیتورینگ و اتوماسیون پست فشار قوی,دانلود پایان نامه سیستم مانیتورینگ و اتوماسیون,دانلود پایان نامه برق قدرت

رابطه زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی:تغییرسازمانی,پیاده سازی مدیریت دانش,زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش,مقاله تغییرسازمانی در دانشگاه‎های دولتی ,ظرفیت تغییرسازمانی در دانشگاه‎های دولتی ,پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه‎های دولتی,زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه‎های دولتی

بررسی کارکرد ماشینهای کشت در کشت مسطح پنبه:پنبه,ردیف کار,خطی کار,سله‌ شکنی,فاصله بین دو بوته‌ ای,کشت مسطح پنبه,ماشینهای کاشت پنبه,عملکرد ماشینهای کاشت پنبه,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته کشاورزی,بررسی کارکرد ماشینهای کشت در کشت مسطح پنبه

پرسشنامه استاندارد سنجش سرمایه روان شناختی:پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز,دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز,روایی و پایایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز,پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز 2007,نمره گذاری پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز,پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران,دانلود رایگان پرسشنامه لوتانز